Leelee

Lady Lee Lee

Lady Leelee

leelee

Leelee’s Progeny

Sun, male kitten recently weaned ready for placement. Progeny of Lee Lee $1800.00

Male kitten progeny of Leelee (Sold)

Moon, male kitten born April 29, 2013.  Progeny of Lee Lee.  $1,800.00

Male kitten born April 29, 2013. Progeny of Lee Lee (Sold)

Advertisements